ضددیداری (تشعشع دفاعی)

Anti-visual


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی