ضدکمال

Dzedd-e Kamāl (Anti-spiritual-perfection)


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی