ضدماده تاریک / روشن

Dark / Light Anti-matter


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی