طراح کیهان

Designer (the) of the Cosmos


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی