طرح توجیهی

Justification plans [feasibility study]


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی