ظاهرگرایی

Appearancism, Literalism, Formalism


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی