عالم هستی

Realm of existence / universe


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی