عامل ایجاد وحدت اضداد

Factor of creating the unity of opposites


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی