عدم بقای اطلاعات فرعی

Non-survival of sub-Information


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی