عدم تشابه و تکرار (اصل)

Dissimilarity and unrepetition


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی