عدم حضور در حلقه

Lack of Presence/Nonpresence into Halgheh


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی