عامل وحدتسازی اضداد

Factor of unifying the opposites

» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی