عشق عشقانی

Lovical love (Love-oriented)


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی