عوامل ایجاد اضداد

Factors of creating the opposites


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی