عقبماندگی روانی

Psychic retardation


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی