عقل واقعنگر

Realistic Intellect / Reason


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی