غنی (از صفات خداوند)

All-Rich (the) (al-Ghaniyy)


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی