غیرهمزمان (در خصوص اعلام حلقه)

Asynchronous


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی