فاز مثبت / منفی

Positive / Negative phase


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی