فرازبانی

Supra-lingual / Supra-linguality


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی