قطع شنیداری (تشعشع دفاعی)

Auditory disconnection


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی