مجازسازی (مَجازسازی)

Virtuality-making


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی