مجازی ساز (مَجازیساز)

Virtualizer


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی