مجازیسازی

Virtualization (Majāzi-sāzī)


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی