محور خالق و مخلوق

Creator and creature axis


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی