محیط (از صفات خداوند)

All-Encompassing (the) (Mohī)


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی