ملک الناس (مَلِک الناس)

Sovereign of Ādamians (Malek-o-Nās)


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی