منظره مطلق نسبی

Relative-absolute Obserview


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی