منظره واقعی مطلق

Absolute-actual Obserview


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی