میدان شعوری ثابت

Constant T-Consciousness Field


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی