میدان شعوری ثابت تکی

Individual-Constant T-Consciousness Field


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی