نابسامانی ذهنی

Mental disarray / disorderliness

» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی