ناظر نسبی زیستی

Biotic relative observer


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی