ناظر نسبی نسبی

Relative-relative observer


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی