ناکشسان / ناکشسانی

Inelastic / Inelasticity


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی