نحوه تظاهر حرکت / موج

Howness of appearance of motion / wave


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی