نظاره کردن (شاهد بودن در عرفان)

Witness (to)


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی