نظر (پردازش منظره)

Observancy (Naar)


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی