نفس رحمانی

Rahmāni(the Merciful) Soul


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی