واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی


برای یافتن واژه مورد نظر میتوانید از باکس جستجو در واژه نامه استفاده کنید.

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  161  (Next)
  ALL

آ

آباد شدن

to flourish


آبادی

Flourishment

آدم

Ādamآدم کل

Ādam the whole (The Uni-Body)آدمیزاده / آدمی

Ādamian/s


آرامش (فاز مثبت)

Tranquillity


آرامش باطنی / درونی

Inner tranquillityآرامش جسمی (ظاهری)

Physical calmness / relaxationآزاد و رها (تعریف مطلق)

Freed and Freeآزمایش آخر

Final Trial
Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  161  (Next)
  ALL