می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  161  (ادامه)
  همه

ا

ابزارهای اصلی

Main Meansابزارهای واسطه ای

Intermediary Meansابلیس

Iblīsابلیس زاده

Iblīsian/sابلیس کل

Iblīs the wholeاتصال

Link (Ettesāl)اتصال جمعی

CollectiveLink (Ettesāl)اتصال دهنده

Linkerاتصال عام

General Link (Etteāl)اتصال فردی

Individual Link (Etteāl)
صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  161  (ادامه)
  همه