واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی


برای یافتن واژه مورد نظر میتوانید از باکس جستجو در واژه نامه استفاده کنید.

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  161  (Next)
  ALL

ا

ابزارهای اصلی

Main Meansابزارهای واسطه ای

Intermediary Meansابلیس

Iblīsابلیس زاده

Iblīsian/sابلیس کل

Iblīs the wholeاتصال

Link (Ettesāl)اتصال جمعی

CollectiveLink (Ettesāl)اتصال دهنده

Linkerاتصال عام

General Link (Etteāl)اتصال فردی

Individual Link (Etteāl)
Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  161  (Next)
  ALL