واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی


برای یافتن واژه مورد نظر میتوانید از باکس جستجو در واژه نامه استفاده کنید.

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  161  (Next)
  ALL

ا

اتصال گیرنده

Linkee


اثبات شعور و هوشمندی

Demonstration of T-Consciousness and Intelligenceاثرگذاری تشعشعاتی

Meta-Emissional influence/effectاجابت

Grantingاجتناب از درد (اصل)

Pain-avoidanceاجزای کیهان

Components of the Cosmosاحاطه

Encompassmentاحتکار آگاهی

Hoarding the Awarenessاحدیت

Aadiyyat (Absoluteness of Divine Essence)اخترشناسی شعوری

T-Consciousness Astronomy
Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  161  (Next)
  ALL