می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (ادامه)
  همه

ب

بار شعوری

T-Consciousness loadباردار کردن (سفره)

Charge


بارداری شعوری

T-Consciousness-aided conceptionبارش

Downpour, Raining (Bāreš)بازتاب شعوری

T-Consciousness reflectionبازگشت کیهان

Cosmos Returnبازیافت زباله

Recycling trash / rubbishباطن

Inner (en)باطن هستی

Inner of universeباطنبینی

Inner-viewing
صفحه:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (ادامه)
  همه