می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  3  4  5  6  (ادامه)
  همه

د

دادگاه ویژه

Special court



دارای عدم قطعیت

Being of Uncertainty



دانستگی

Learnedness



دانش کمال

Kamal knowledge



دربرگرفته شده

Included (Encompassed)



دربرگیرنده

Inclusive (Encompassing)



دربرگیرنده همه چیز

All-encompassing



دربرگیرنده کامل

Entire inclusive



دربرگیرندگی

Inclusiveness, Inclusivity



درخت

Tree (Šajareh/ Ādam’s Seed)




صفحه:  1  2  3  4  5  6  (ادامه)
  همه