می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  (ادامه)
  همه

ز

زامبیگری

Zombiism (Zombie pandemic)زامبیگری کالبدی

Bodily Zombiismزمان

Timeزمان حال حاضر حقیقی

True current Timeزمان حال حاضر واقعی

Actual current Timeزمان حقیقی

True Timeزمان واقعی

Actual Time

زکات

Zakāt(the reciprocity of blessings)زیراتمی

Sub-atomicزیرشعور

Sub-T-Consciousness
صفحه:  1  2  (ادامه)
  همه