می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  3  4  5  6  (ادامه)
  همه

ش

شادی و نشاط

Joy and mirthشارژ شعوری

T-Consciousnesschargeشارژ شعوری خاص / عام

Special / General T-Consciousness chargeشارژ شعوری ذاتی

Inherent T-Consciousness chargeشارژ شعوری طبیعی

Natural T-Consciousnesschargeشارژ محیطی

Environmental T-Consciousness charge


شاهد / شاهدی

Witness / Witnessingشبکه شعور کیهانی

Cosmic T-Consciousness Network (CTCN)شبکه هوشمندی کیهانی

Cosmic Intelligence Network (CTCN)شجره

Šajareh (Tree)
صفحه:  1  2  3  4  5  6  (ادامه)
  همه