می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

ظ

ظاهر

Apparent, Appearance (āher)ظاهر هستی

Appearance of existenceظاهربین (اصطلاح عام)

Shallow-minded, Superficial (person)ظاهربین (در مقابل باطن بین)

Apparent-viewerظاهربینی (در مقابل باطن بینی)

Apparent-viewingظاهرسازی

Simulationظاهرپرستی

Externalismظاهرگرایی

Appearancism, Literalism, Formalismظاهری

Apparent, Superficial (āheric)