می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  3  4  5  6  7  (ادامه)
  همه

ع

عارف

Āref (Gnostic, Theosopher, Mystic)عاشق

Loverعالم (عالمین / عوالم)

Realm/sعالم امکان

Realm of Possibilityعالم تضاد

Realm of Oppositionعالم فراحقیقی

Meta-True Realmعالم فرازبان

Supra-lingual Realmعالم فرکانسی

Frequency-based Realmعالم ماوراء

Metaphysics Realmعالم موجی

Wave-based Realm
صفحه:  1  2  3  4  5  6  7  (ادامه)
  همه