می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  3  4  5  6  (ادامه)
  همه

ه

هاله

Aurasهاهوت

Hāhūt(Ghoyūb/ Meta-Truth Realm)هتک حرمت

Irreverenceهدایت

Guidanceهدایت رشد آناتومیک

Anatomical development directionهدایت پیامهای عصبی

Neural messages conductionهدف متعالی

Sublime goalهدف یابی / هدفیابی

Goal-seekingهدفمندی

Purposefulness, Purposivenessهدفمندی کیهان

Purposiveness of the Cosmos
صفحه:  1  2  3  4  5  6  (ادامه)
  همه