می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  3  4  5  6  (ادامه)
  همه

ک

کاربر

Userکارگزاران الهی

Divine agentsکارگزاری (شبکه شعور)

Agencyکالبد اختری

Astral bodyکالبد بقای جسمی

Physical Survival bodyکالبد تاریک

Dark bodyکالبد تغذیه جسمی

Physical Nutrition bodyکالبد حیات تاریک

Dark Life bodyکالبد ذهنی

Mental bodyکالبد ربوبیتی

Robubiyyati (Lordship-related) body
صفحه:  1  2  3  4  5  6  (ادامه)
  همه